43 Ngan Long Villages, Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Giáng sinh năm 2017 tại công ty Y & Y